Τι είναι η «Δροσοσταλίδα»

Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τη μορφή Αστικού Συνεταιρισμού Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, του οποίου η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014, αρχικά ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τον Ιούνιο του 2017 μετεξελίχθηκε σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας.

Ιδρυτικά μέλη της αποτελούν καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από τους κλάδους της εκπαίδευσης, των κοινωνικών επιστημών και της ιατρικής. Διοικείται από τριμελής επιτροπή.

Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου)44.