Βασικός σκοπός:

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Για την ευόδωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός ασκεί δραστηριότητες  οι οποίες  συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,  προωθούν την ισότητα των φύλων,  προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά. 

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, ασκεί δραστηριότητες οι οποίες,  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής αρωγής.

Βασικές αρχές λειτουργίας: 

- Προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 

- Πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, 

- Χρησιμοποίηση των κερδών για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών, 

- Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.